กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ

- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ 

- ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ 

   --สรรหาครูและบุคลากรใหม่ คัดสรรครูที่ตรงตามเป้าหมาย

   --ดำเนินการสอบคัดเลือก และนำเสนอหนังสือเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ

- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ
- 6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 7 เม.ย. 2563)
- ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 8 เม.ย. 2563)
- การสัมภาษณ์ครูใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- การสัมภาษณ์ครูใหม่ (วิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 20 พ.ค. 2563)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 4 ส.ค. 2563)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 6 ส.ค. 2563)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- การสอบคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ (วันที่ 24 ส.ค. 2563)
- การสอบคัดเลือกครูวิชาภาษาจีน (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- 6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 ต.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep