กำหนดการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1

สถานที่ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินการตามแผนการจัดงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

         - จัดทำกำหนดการ/แบบประเมิน/การนำเสนอ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

         - จัดทำจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3

         - ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

6.1.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานบริหารฝ่าย ครั้งที่ 3

6.1.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.8 สรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.9 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- จัดทำกำหนดการ/แบบประเมิน/การนำเสนอ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 28 เม.ย. 2563)
- 6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- จัดทำจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียน ชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 20 พ.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 พ.ค. 2563)
- ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (วันที่ 30 พ.ค. 2563)
- การประชุมผู้ปกครองชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเนอสเซอรี่ (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- การประชุมประเมิน/วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน ชั้นอนุบาล 1 – 3 ครูระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา (วันที่ 27 มิ.ย. 2563)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2563)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย เรื่องการปรับปรุงห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- สำรวจราคาวัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนรู้ (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ ตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 12 พ.ย. 2563)
- ดำเนินกาปรับปรุงอาคารชั้นเดียว ห้องเรียน CEP อนุบาล 3 (วันที่ 19 พ.ย. 2563)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 20 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ฝ่ายปฐมวัย พร้อมรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 ม.ค. 2564)
- ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนปฐมวัยใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- สรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- 6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep