กำหนดการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

6.3.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
- 6.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- 6.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep