กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-10.00

วิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
10.30-12.00

วิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
13.00-14.30

วิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 72 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (วันที่ 2 มิ.ย. 2563)
- การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (วันที่ 4 มิ.ย. 2563)
- การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme Based Learning (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme Based Learning (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- วางแผนกิจกรรม STEM ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ส.ค. 2563)
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- กิจกรรมเปิดห้องเรียนตหลักสตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และ พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW พร้อมส่งมอบสื่อการเรียนการสอน (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- ผู้อำนวยการให้คำแนะนำ นักเรียนห้องเรียน ม.4/1 ในการออกแบบแผนการตลาด (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมการอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex ให้กับนักเรียนห้องเรียนศิลป์-ธุรกิจ (MTE) (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมการอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex ให้กับนักเรียนห้องเรียนศิลป์-ธุรกิจ (MTE) วันที่ 23 ก.พ. 2564 (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมบรรยายพิเศษให้แก่ นักเรียนหลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (วันที่ 1 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตรและการสอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep