กำหนดการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ม.4-ม.6

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-15.00

ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ป.1-ม.6

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 131 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค

6.1.1 วางแผนกระบวนการ ควบคุมตรวจสอบ เก็บรักษาพัสดุและเก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ให้ถูกต้อง

-ทบทวนคู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์และคู่มือทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

6.1.2 ดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ-ครุภัณฑ์และกระบวนการควบคุมตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท 

- จัดทำบัญชีและทะเบียน พัสดุ (การรับเข้า และการตัดจ่าย) 

- บันทึกประวัติทรัพย์สินรายตัว

- บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน ลงโปรแกรมทรัพย์สินโรงเรียนและระบบ SWIS

- สำรวจพัสดุ (คงเหลือ, ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งาน) ประจำปี 

- สำรวจเพื่อวางแผนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ตามความต้องการและความจำเป็น            

- ประสานกับงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์             

- เก็บรักษา-จัดเก็บ ตรวจเช็คตามหมวดหมู่ ประเภทให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย 

6.1.3 ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การรับ-การเบิก และการจ่ายพัสดุ ให้กับทุกฝ่ายทุกงาน 

- จัดทำบัญชีเบิกจ่ายพัสดุ    

- บันทีกข้อมูลในโปรแกรมพัสดุ   

- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน        

6.1.4 ประเมินและ สรุปผลการดำเนินงาน

6.1.5 นำผลประเมิน วางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค
- 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จำหน่ายหนังสือเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ป.1-ป.2 (วันที่ 8 มิ.ย. 2563)
- ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ป.3-ป.4 (วันที่ 9 มิ.ย. 2563)
- ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ป.5-ป.6 (วันที่ 10 มิ.ย. 2563)
- ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ม.1-ม.3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2563)
- ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ม.4-ม.6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2563)
- ตรวจรับและตรวจเช็ครายการหนังสือร่วมกับบริษัทฯ ขึ้นบนชั้นเรียน (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี APPLE IPAD (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- ติดรหัสครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารอัสสัมชัญ) (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารรัชตสมโภช) (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- ตรวจรับเครื่องสแกนใบหน้า (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซนต์หลุยส์) (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซนต์ฟิลิปส์) (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- ขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซนต์แมรี่/อาคารสุวรรณสมโภช) (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซราฟิน) (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารหลุยส์มารีย์/ศูนย์ดนตรีอินเดอฟองโซ/อาคารทั่วไป (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- ตรวจรับชุดลำโพงล้อลากพร้อมไมโครโฟน (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- ตรวจรับและจ่ายเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2563 (วันที่ 25 ม.ค. 2564)
- ตรวจรับถ้วยรางวัลกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ 2020 (วันที่ 1 ก.พ. 2564)
- ตรวจรับหนังสือเรียนระดับ อนุบาล 1-ม.6 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 มี.ค. 2564)
- 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ให้บริการด้านงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามมาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep