กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.30

พิธีไหว้ครู  จัด-ขึ้นในวันี่ 27  เดือนสิงหาคม 2563 รูปแบบ จะกำหนดเพื่อความเหมาะสมต่อไป

 ลานอนเกประสงค์ อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 พิธีไหว้ครู

6.2.1   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.2.2   ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.2.3   จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.2.4   ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู     (D)

6.1.5   กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.2.6   สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.2.7   นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 พิธีไหว้ครู
- 6.2 พิธีไหว้ครู (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.2 พิธีไหว้ครู (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน มีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่างๆของไทย ของท้องถิ่นและประเทศชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
Keep