กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค

สถานที่ อาคารพยาบาล

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
     
     
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค

6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค

6.2.1 ติดตามข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค

6.2.2 วางแผนการเฝ้าระวังโรคระบาด

6.2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2.4 รายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6.2.5 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         

6.2.6 จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

6.2.7 จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

6.2.8 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์โรงเรียน       

6.2.9 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในวารสารโรงเรียน       

6.2.10 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

6.2.11ลงบันทึกในสมุดบันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

6.2.12 รายงานผลให้แก่ผู้บังคับ บัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.2.13 สรุปประเมินผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
- 6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 4 พ.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 5 พ.ค. 2563)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้ครูและบุคลากร ตามสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
- วิทยากรให้ความรู้สุขศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- 6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรคในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : เฝ้าระวังป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


     
  
Keep