กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ใข้บริการห้องแนะแนว ภาคเรียนที่่ 1

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ใช้บริการห้องแนะแนว

 อาคารสุวรรณสมโภช
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - สรุปการใช้บริการห้องแนะแนว ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลนักเียนที่ใข้บริการห้องแนะแนว
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

       6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

       6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

       6.2.4  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมกิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (D)

       6.2.5  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

       6.2.6  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

       6.2.7  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
- ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- นำเครื่องมือทางจิตวิทยาทดสอบ ประเมิน สำรวจ นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ใข้บริการห้องแนะแนว ภาคเรียนที่่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ใข้บริการห้องแนะแนว ภาคเรียนที่่ 2 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- นำเครื่องมือทางจิตวิทยาทดสอบ ประเมิน สำรวจ นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep