กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

6.2.1 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.2.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

6.2.3 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

6.2.3.1 การรับเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำปี)

-  ข้อมูลจากระบบ PSIS (ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2563)

- พิมพ์เอกสารคำขอ  อน.1

- พิมพ์เอกสาร แบบรายงานจำนวนนักเรียน  จำนวนครู  อน.2

-  พิมพ์เอกสาร รายชื่อนักเรียน   อ.3

-  เตรียมเอกสารประกอบ ยื่นภายในวันที่ 20 มิ.ย.2563

-  เสนอผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

 -  ยื่นเอกสารที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

6.2.4.2 การเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน (ส่งก่อนวันที่ 3 ของเดือนถัดไป)

-  สรุป นักเรียนเข้าใหม่และลาออก ในเดือนที่ขอเบิก รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน

-  เพื่อ/ลด ข้อมูลนักเรียนในโปรแกรมเงินอุดหนุน ทุกวันที่ 30,31 ของทุกเดือน

-  จัดพิมพ์ อน.4 (ใบสำคัญรับเงิน)

-    จัดพิมพ์ อน.5 (นักเรียนที่โรงเรียนรับเข้าเรียนเพิ่ม)

-   จัดพิมพ์  อน.6  (นักเรียนที่โรงเรียนจำหน่าย ลาออก)

-   หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร

-  เสนอผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการและผู้จัดการ ลงนามในเอกสาร ไม่เกินวันที่ 3 ของทุกเดือน

-  ยื่นเอกสารที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

-  รับเงินอุดหนุนรายบุคคลโอนเข้าบัญชีโรงเรียน

6.2.4.3 การขอรับการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

-  ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 (ตามประมาณการ) ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี (แบบ อร.1 อร.1/1 และเอกสารประกอบ

-  ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ตามนักเรียนจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 20 มิ.ย.ของทุกปี) แบบ อร.2 อร.2/1 และเอกสารประกอบ

6.2.4.4 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม

- ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 (ตามประมาณการ) ภายในวันที่ 10 ก.พ. ของปีการศึกษา 2563  (แบบ นม.1)

-  ยื่นคำขอรับการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล  10 มิ.ย.) ก่อนวันที่ 10 ก.ค.ของทุกปี (แบบ นม. 1)

6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.2.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- 6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (วันที่ 16 พ.ค. 2563)
- ประชุมการบริหารจัดการนมโรงเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2563)
- การแจกนมโรงเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
- การแจกนมโรงเรียน (วันที่ 26 พ.ค. 2563)
- การแจกนมโรงเรียน (วันที่ 27 พ.ค. 2563)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนพฤษภาคม 2563) (วันที่ 31 พ.ค. 2563)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนมิถุนายน 2563) (วันที่ 30 มิ.ย. 2563)
- การตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนกรกฎาคม 2563) (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- ส่งข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ (10 สิงหาคม 2563) (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- ยื่นคำร้องหรือยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนทุกรายการที่โรงเรียนยื่นต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- ส่งแบบคำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- ส่งแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนสิงหาคม 2563) (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนกันยายน 2563) (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนตุลาคม 2563) (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563) (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- ยื่นคำร้องหรือยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนทุกรายการที่โรงเรียนยื่นต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือน ธันวาคม 2563) (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนมกราคม 2564) (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) (วันที่ 1 ก.พ. 2564)
- คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าตรวจติดตาม และตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ (ภาคเรียนที่ 2/2563) (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนมีนาคม 2564) (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- 6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep