กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2564

6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานรับนักเรียน

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานรับนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4

-  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่

-  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปโรงเรียน ขึ้นป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ ประสานงานศูนย์เด็กเล็ก/สถานที่ต่างๆ กำหนดวันเวลา และรายละเอียดที่จะไปประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์

-  จำหน่ายใบสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอน CEP และSmart Tech

 -  รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปฐมวัย

-   รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4

-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย

-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ป.1 และสอบดความรู้ ม.1 ม.4

-   ประสานประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ระดับชั้นปฐมวัย

-  ประสานประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ป.1 สอบวัดความรู้ ม.1 ม.4

-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย

-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ป.1 และสอบวัด ความรู้ ม.1 ม.4

-   มอบตัวนักเรียนในระดับปฐมวัย

-   มอบตัวนักเรียนในระดับ ป.1 ม.1 ม.4

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น
- 6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ประชุมกลุ่มงานธุรการ เรื่องการรับนักเรียนใหม่ (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (1ตุลาคม - 11 มกราคม 2564) (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 ต.ค. 2563 (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- สัมภาษผู้ปกครอง และประเมินความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- ประกาศผลประเมินความพร้อมระดับปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ เพื่อชำระค่าเล่าเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563 (29-30 ตุลาคม 2563) (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ เพื่อชำระค่าเล่าเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) (2 พฤศจิกายน - 6 มกราคม 2564) (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- - แจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว แบบตอบรับ ของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ประเภทโควตา - ชั้น ม.4 แผนการเรียนต่าง ๆ (วันที่ 21 พ.ย. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.3 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- ประเภทโควตา - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ป.1 ปกติ ,SMT, CEP (วันที่ 11 ธ.ค. 2563)
- - แจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว แบบตอบรับ ของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ประเภทโควตา - ชั้น ป.1 SMT, CEP (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หอประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสม (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา เซนต์ฟิลิป และ ทุนเซราฟิน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- แจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การยืนยันการศึกษาต่อของนักเรียนระดับ เตรียมอนุบาล ขึ้นชั้น อนุบาลปีที่ 1 และซ้ำชั้นในระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียน (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- วันสุดท้ายของการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้นอนุบาล 2( CEP) (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- ส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง เรื่อง ยืนยันและแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย มอบตัวเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2564 -ชั้นเนอสเซอรี่ ซ้ำชั้น -ชั้น เนอสเซอรี่ ขี้นชั้น อ.1 CEP -ชั้น เนอสเซอรี่ ขึ้นชั้น อ.1 ปกติ -ชั้น อ.1 ขึ้นชั้น อ.2 CEP -ชั้น อ.3 ขึ้นชั้น ป.1 ปกติ และ CEP (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (รอบภายใน) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 10 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และ ปกติ ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้น อนุบาล 2(CEP) ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 11-13 มกราคม 2564) (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และ ปกติ ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้น อนุบาล 2(CEP) ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 11-13 มกราคม 2564) (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และ ปกติ ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้น อนุบาล 2(CEP) ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 11-13 มกราคม 2564) (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (14-15 มกราคม 2564) (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์และตรวจร่างกายนักเรียน ที่มีความสนใจเข้าเรียนต่อ (สอบรอบภายใน) (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (14-15 มกราคม 2564) (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.3 ขึ้นชั้น ป.4 SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 มกราคม 2564) (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นชั้น ม.1 ปกติ SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 และ 21 มกราคม 2564) (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 20 ม.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รายชื่อนักเรียนสอบผ่าน(รอบภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 20 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นชั้น ม.1 ปกติ SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 และ 21 มกราคม 2564) (วันที่ 21 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (22 และ 25 มกราคม 2564) (วันที่ 22 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (22 และ 25 มกราคม 2564) (วันที่ 25 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564) (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564) (วันที่ 27 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564) (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564) (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- สรุปจำนวนนักเรียนลงทะเบียนเรียนต่อ อ.3 ขึ้น ป.1 (วันที่ 5 ก.พ. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียน เรียนต่อ อ.3 ขึ้น ป.1 (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบนักเรียนใหม่ (ทุกระดับชั้นในวันที่ 6 มีนาคม 2564) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับปฐมวัย และสอบวัดความรู้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 มี.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่เพื่อเข้าเรียนชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) (16 มีนาคม 2564) (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (17 มีนาคม 2564) (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (18 มีนาคม 2564) (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (19 มีนาคม 2564) (วันที่ 19 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียน แทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (22 มีนาคม 2564) (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 มี.ค. 2564 (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2564) (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2564) (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2564) (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- รับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 เมษายน - 30 เมษายน 2564) (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- 6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep