กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา

6.9.1 วางแผนร่วมกับฝ่ายบุคลากรและกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร

6.9.2 ประสานงานและดำเนินการส่งครู/บุคลากรเข้าร่วทมอบรม

6.9.3 ติดตามผลการอบรม

6.9.4  สรุปการอบรม 

6.9.5  ครูผู้เข้าอบรมนำไปขยายผลและแบ่งปัน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
- การอบรมการใช้ Application ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย อ.เก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล (วันที่ 15 เม.ย. 2563)
- 6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- กิจกรรมติว O-NET และ GAT (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- กิจกรรมการอบรม Accent Reduction ครูต่างชาติที่ไม่ใช่ Native Speakers (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- รายงานสรุปผลการอบรมพัฒนาตนเองของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดฝ่ายวิชาการ (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- 6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep