กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2563

6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)

6.2.1 กำหนด KRA /JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้าง การบริหารงาน 

6.2.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ  ตามโครงสร้างการบริหารงาน 

6.2.3 ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือ

6.2.4 กำหนดเอกสาร หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อทบทวนรูปแบบ จัดทำรูปแบบร่วมกันตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงาน

6.2.5 ประกาศแนวทางการใช้งานเอกสาร หนังสือ คำสั่งประกาศ แบบฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ             

6.2.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

 6.2.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน

 6.2.8 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน  

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)
- 6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ) (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- กำหนดค่า KRA/JS หน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้าง (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน (วันที่ 2 เม.ย. 2563)
- ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือ (วันที่ 8 เม.ย. 2563)
- กำหนดเอกสาร หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อทบทวนรูปแบบ จัดทำรูปแบบร่วมกันตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2563)
- ประกาศแนวทางการใช้งานเอกสาร หนังสือ คำสั่งประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงานในสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทื่สอดคล้องกับ KRA (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- นิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- 6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ) (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep