กำหนดการ

วันที่ 1 มีนาคม 2563

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก

4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   

4.1.1    จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA

4.1.2    จัดทำ คู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ บันทึกข้อความ การสื่อสาร ฯลฯ) ที่ชัดเจน เป็นระบบ

4.1.3    กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

4.1.4    จัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายหลักสูตร

4.1.5    สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

4.1.6    กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน      

4.1.7    กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศ และวิจัย

4.1.8    ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย

4.1.9    กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 

4.1.10  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก    

4.1.11   กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 

4.1.12  กิจกรรมงานวันวิชาการ

4.1.13  กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

4.1.14  กิจกรรมแหล่งรู้บูรณาการสืบสานภูมิปัญญา

4.1.15  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษ ด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด         

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- คู่มือคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการ (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep