กำหนดการ

วันที่ 30 กันยายน 2563

ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00 ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

6.3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1

6.3.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 2

6.3.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

         - กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยามงาม

         - แจกตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับครูประจำชั้น

         - ครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม

         - รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม

         - ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1

         - จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล

         - มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 1

         - รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2

         - ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2

         - จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล

         - มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2

6.3.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3 

6.3.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

6.3.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยามงาม

6.3.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- 6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (วันที่ 23 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- แจงตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับคุณครูประจำชั้น ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- รวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- มอบเกียตริบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 1 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- แจงตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับคุณครูประจำชั้น (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- รวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 22 ม.ค. 2564)
- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล ภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ก.พ. 2564)
- มอบเกียตริบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 ก.พ. 2564)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 18 ก.พ. 2564)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- 6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep