กำหนดการ

วันที่ 15 กันยายน 2563

รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2

 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.12.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 1

6.12.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.12.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2

6.12.5 วางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายเชิญประธาน การตกแต่งสถานที่ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วุฒิบัตรนักเรียน

           - ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.12.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3

6.12.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.12.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.12.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
- 6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที 2 (วันที่ 24 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ดำเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายเชิญประธาน การตกแต่งสถานที่ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วุฒิบัตรนักเรียน (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 20 มี.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 4 (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- 6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep