กำหนดการ

วันที่ 20 มีนาคม 2564

ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-08.20

นักเรียนเข้ารับวุฒบัตรลงทะเบียนที่ลานหน้าพระแม่มารีย์อาฝ่ายปฐมวัย

 อาคารเรียนเซนต์แมรี
08.20-08.50 นักเรียนเดินแถวเข้าลาน La Providence  ลานกิจกรรม La Providence
09.00-10.30

- ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการประธานพิธีเดินทางมาถึง (เพลงมาร์ชอัสสัม) - ประธานจุดเทียนบูชา - นักเรียนสวดมนต์ภาวนาภาษาอังกฤษ (เด็กหญิงอนันตญา อย่างเจริญ)

- มิสศิริพร ปิยะตระกูล รองหัวหน้างานฝ่ายปฐมวัย ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน - ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร

- นักเรียนกล่าวคำปณิธานของโรงเรียน (เด็กชายนิตินนท์ นันตาแสง)

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท

- นักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก ภาษาไทย (เด็กชายศรัณย์ณภัทร อิงโชติศักดิ์) คำเมือง (เด็กหญิงณัฎฐณิชา ท้าวคำ) ภาษาอังกฤษ (เด็กหญิงนิชชา วาณะวงค์) - นักเรียนกล่าวขอบคุณ น้องๆอนุบาล 2 CEP (เด็กหญิงมิลิณ พฤฒิไพบูลย์วณิช)

- การแสดง ชุด Congrats to all ของนักเรียน CEP. K 2A , K 2B

- เสร็จพิธี (เพลงสรรเสริญ)

- หลังเสร็จพิธีเชิญผู้บริหารถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียน

 ลานกิจกรรม La Providence
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 53 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.11 กิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.2.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.2.11.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 1

6.2.11.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.11.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2

6.2.11.5 วางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายเชิญประธาน การตกแต่งสถานที่ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วุฒิบัตรนักเรียน

           - ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.2.11.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3

6.2.11.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.2.11.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.2.11.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.11 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
- 6.2.11 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ดำเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายเชิญประธาน การตกแต่งสถานที่ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วุฒิบัตรนักเรียน (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- ถ่ายภาพหมู่ ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 และ ห้อง 2 ในกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 ก.พ. 2564)
- ถ่ายภาพหมู่ ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 3 และ ห้อง 4 ในกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 ก.พ. 2564)
- ถ่ายภาพหมู่ ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 5 - 7 ในกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2564)
- ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 19 มี.ค. 2564)
- ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 20 มี.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 4 (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- 6.2.11 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep