กำหนดการ

วันที่ 0 543

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 • คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • ผู้ช่วย
     
 
     
 • ฝ่ายประสานงาน
     
     
     
 • มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
     
     
 • ดำเนินงาน
     
 • มิสรุ้งดาว แสนทอน

 • คณะกรรมการดำเนินงาน

 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน

 • ประธานโครงการ happy Family Farm
     
 
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • ึคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการรับนักเรียน/จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัครนักเรียน/รับมอบตัวนักเรียน
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี/ประชาสัมพันธ์
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม Open House และจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนรับฟังนโยบายผู้อำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายประเมินความพร้อม/ทดสอบ/สอบข้อเขียน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการออกแบบประเมิน ความพร้อม / แบบทดสอบ / ข้อสอบ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการตรวจร่างกาย ระดับมัธยมศึกษา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายรับมอบตัวนักเรียน
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียม/จัดจอง เครื่องแบบนักเรียน/จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับนักเรียน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ บริการอาหารและเครื่องดื่ม
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายสานงานทั่วไป
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการพิจารณาปัญหาระบบบริการถ่ายเอกสารของโรงเรียน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ

 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน

 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาอำนวยการ
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • ประสานงานหลักสูตรสาระ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาอำนวยการ
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ : Board of Directors
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน : Organizing Committee
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาอำนวยการ
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิเทศการสอน
     
 • ที่ปรึกษาอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน : Coordination Subcommittee
     
     
     
     
     
 • กรรมการประสานงานหลักสูตรสาระ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • กรรมการประสานงานร่วม
     
     
     
     
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน/โปรแกรมการแข่งขัน : Competitions and Programme Subcommittee
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายทะเบียนรายชื่อ/ใบบันทึก /จัดทำรูปเล่ม : Registration Subcommittee
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันทุกประเภท (ระดับมัธยมศึกษา) : Gathering Results of every event (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันทุกประเภท (ระดับประถมศึกษา) : Gathering Results of every event (Primary level)
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันทุกประเภท (ระดับปฐมวัย) : Gathering Results of every event (Kindergarten level)
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายป้ายคะแนน : Scoring Subcommittee
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักกรีฑา (ระดับมัธยมศึกษา) : Athletes Assembly Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักกรีฑา (ระดับประถมศึกษา) : Athletes Assembly Subcommittee (Primary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักกรีฑา (ระดับปฐมวัย) : Athletes Assembly Subcommittee (Kindergarten level)
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายดูแลนักกรีฑาหลังรายงานตัว นำนักกรีฑาที่รับรายงานตัว (ระดับมัธยมศึกษา) : Athletes’ Ushers while at the assembly area (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายดูแลนักกรีฑาหลังรายงานตัว นำนักกรีฑาที่รับรายงานตัว (ระดับประถมศึกษา) : Athletes’ Ushers while at the assembly area (Primary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายดูแลนักกรีฑาหลังรายงานตัว นำนักกรีฑาที่รับรายงานตัว (ระดับปฐมวัย) : Athletes’ Ushers while at the assembly area (Kindergarten level)
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายผู้รับผิดชอบส่งนักกรีฑาเข้ารับรายงานตัวให้ทันตามที่โฆษกสนามเรียก (ระดับมัธยมศึกษา) : Athletes Ushers Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายผู้รับผิดชอบส่งนักกรีฑาเข้ารับรายงานตัวให้ทันตามที่โฆษกสนามเรียก (ระดับประถมศึกษา) : Athletes Ushers Subcommittee (Primary level)
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายผู้รับผิดชอบส่งนักกรีฑาเข้ารับรายงานตัวให้ทันตามที่โฆษกสนามเรียก (ระดับปฐมวัย) : Athletes Ushers Subcommittee (Kindergarten level)
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดนักกรีฑาเข้าลู่ และดูแลความถูกต้องก่อนปลายตัว : Linesman Subcommittee
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายผู้บันทึกผลการแข่งขันประเภทลู่ (ระดับมัธยมศึกษา) : Track and Field Competition Results Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายผู้บันทึกผลการแข่งขันประเภทลู่ (ระดับประถมศึกษา) : Track and Field Competition Results Subcommittee (Primary level)
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายผู้บันทึกผลการแข่งขันประเภทลู่ (ระดับปฐมวัย) : Track and Field Competition Results Subcommittee (Kindergarter level)
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายกรรมการเทคนิคสนาม : Field Technical Subcommittee
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายกรรมการจับเวลา (ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา) : Timer Subcommittee (Primary and Secondary levels)
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายกรรมการตัดสินเส้นชัย : Pre-awarding Preparations Subcommittee
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกีฬาประเภทลาน ยืนกระโดดไกล ระดับปฐมวัย : Track and Field Competition Results Subcommittee (Kindergarten level), (Nov 1, 2019)
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกีฬาประเภทลาน วิ่งกระโดดไกล (ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา) : Track and Field Competition Results Subcommittee (Primary and Secondary levels)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกีฬาประเภทลาน ทุ่มน้ำหนัก (ระดับมัธยมศึกษา) : Track and Field Competition Results Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดนักกรีฑาที่ชนะอันดับที่ 1, 2, 3 เข้ารับเหรียญรางวัล (ระดับมัธยมศึกษา) : Pre- awarding Preparations Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดนักกรีฑาที่ชนะอันดับที่ 1, 2, 3 เข้ารับเหรียญรางวัล (ระดับประถมศึกษา) : Pre- awarding Preparations Subcommittee (Primary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดนักกรีฑาที่ชนะอันดับที่ 1, 2, 3 เข้ารับเหรียญรางวัล (ระดับปฐมวัย) : Pre- awarding Preparations Subcommittee (Kindergarten level)
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายพิธีการและมอบเหรียญรางวัล (ระดับมัธยมศึกษา) : Awarding of medals and prizes (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายพิธีการและมอบเหรียญรางวัล (ระดับประถมศึกษา) : Awarding of medals and prizes (Primary Track and Field Competition Results Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายพิธีการและมอบเหรียญรางวัล (ระดับปฐมวัย) : Awarding of medals and prizes (Kindergarten Track and Field Competition Results Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด : Parade Subcommittee
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายตัดสินชี้ขาดการแข่งขันกรีฑาสี : Referees
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิดนักเรียน (ระดับประถมศึกษา) : Elementary Field Demonstration Subcommittee (Primary Track and Field Competition Results Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายการแสดงลีดเดอร์พิธีเปิด (ระดับมัธยมศึกษา) : Secondary Cheering Performance Subcommittee (Primary Track and Field Competition Results Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์ : Technical and Publicity Subcommittee
     
     
     
     
     
     
     
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ : Board of Directors
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
 • อนุกรรมการฝ่ายพิธีกรสนาม (07.30 - 12.00 น., ระดับมัธยมศึกษา) : Programme and Announcers (07.30 - 12.00 p.m., Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายพิธีกรสนาม (13.00 - 16.30 น., ระดับมัธยมศึกษา) : Programme and Announcers (13.00 - 16.30 p.m., Secondary level)
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายพิธีกรสนาม (07.30 - 12.00 น., ระดับประถมศึกษา) : Programme and Announcers (07.30 - 12.00 p.m., Primary level)
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายพิธีกรสนาม (13.00 - 16.30 น., ระดับประถมศึกษา) : Programme and Announcers (13.00 - 16.30 p.m., Primary level)
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายพิธีกรสนาม (07.30 - 12.00 น., ระดับปฐมวัย) : Programme and Announcers (07.30 - 12.00 p.m., Kindergarten level)
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดพยาบาล : First Aid Subcommittee
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • ฝ่ายประสานงาน
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายโภชนาการ : Food and Refreshment Subcommittee
     
     
     
     
     
     
     
 • ฝ่ายพิธีการ
     
     
 • ฝ่ายโภชนาการ
     
     
 • พิธีกรประจำวัน
     
     
 • ฝ่ายสถานที่
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายบริการเครื่องดื่มผู้มีเกียรติรับรองประธานกรรมการ : VIP Services Subcommittee
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • ฝ่ายพยาบาล
     
     
     
 • ฝ่ายเทคโนโลยี่
     
     
     
     
     
 • ฝ่ายการเงิน
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมลูกเสือกองร้อยพิเศษ : Boy Scouts Preparations Subcommittee
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลและของที่ระลึก : Awarding Preparations Subcommittee
     
     
     
     
 • ฝ่ายจัดทำเอกสารเข้าฐานกิจกรรม
     
     
     
     
 • ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ฐานทักษะต่างๆ
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดพลุ : Fireworks Subcommittee
     
 • อนุกรรมการฝ่ายวงโยธวาทิต : School Marching Band Subcommittee
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • ฝ่ายจัดกิจกรรมกายบริหารตอนเช้า
     
     
 • ฝ่ายสวัสดิภาพ
     
     
 • ฝ่ายติดต่อยานพาหะนะ
     
     
 • ฝ่ายสายตรวจ
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียม/ตกแต่ง ไฟปฐมฤกษ์ : Decorations Subcommittee
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนักกรีฑาวิ่งคบเพลิง : Torch Bearers Preparation Subcommittee
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ : Venue/Stage Organizing Subcommittee
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ : Reception Subcommittee
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนพาเหรด (ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา) : Parade Subcommittee (Primary and Secondary levels)
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายตัดสินกองเชียร์ (ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา) : Judging Cheering Subcommittee (Primary and Secondary levels)
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายตัดสินลีดเดอร์ (ระดับมัธยมศึกษา) : Cheerleaders Performances Judging Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จอดรถ/ดูแลการจราจร : : Traffic and Parking Controls Subcommittee
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร : Sport Events Preparations Subcommittee
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายเชิญประธานพิธีเปิด – ปิด : Invitation Subcommittee
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย/ดูแลความปลอดภัย (ระดับมัธยมศึกษา) : Safety Subcommittee (Secondary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการอำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย/ดูแลความปลอดภัย (ระดับประถมศึกษา) : Safety Subcommittee (Primary level)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายประเมินผล : Evaluation Subcommittee
     
     
     
     
     
 • อนุกรรมการฝ่ายการเงิน : Finance Subcommittee
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการกองสาราณียกร
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการพิสูจน์อักษร
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการเผยแพร่
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์