กำหนดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นฝ่ายปฐมวัย  อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2

6.3.5 ดำเนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญ

 ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนด

 - รถม้า

 - แคบหมู ขนมปาด

6.3.6  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3

6.3.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.3.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.3.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- ดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปํญญาท้องถิ่น(รถม้า) (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- ดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ขนมปาด) (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 ก.พ. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมสสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- นำผลการปรเมินมาปรับปรุงแลพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 มี.ค. 2564)
- 6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep