กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2563

ศึกษาข้อมูลประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-14.00 ศึกษาข้อมูลประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.4 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.2.4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 1

6.2.4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.4.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 2

6.2.4.5 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้

         ดำเนินการแข่งขันในกิจกรรม หนอนหนังสือตัวน้อย

 - ระดับชั้นอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู

- ระดับชั้นอนุบาล 3 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู

- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล

6.2.4.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 3

6.2.4.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.2.4.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.2.4.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.4 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย
- 6.2.4 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนอนหนังสือต้วน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยครั้งที่ 1 (วันที่ 17 มี.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูลประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ค. 2563)
- กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 1) (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- จัดซื้อของรางวัลกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่2) (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานในกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ระดับชั้นอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยระดับชั้นอนุบาล 3 เล่านิทานเล่มโปรดของหนู ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ย. 2563)
- กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่3) (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่4) (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.พ. 2564)
- 6.2.4 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- นำผลการประเมินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep