กำหนดการ

วันที่ 19 มีนาคม 2563

ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.30-15.00

ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย

 อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรมวันวิชาการ

6.10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันวิชาการ          

6.10.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 1

6.10.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.10.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 2

6.10.5 ดำเนินการติดต่อเชิญโรงเรียนต่างๆ มาเข้าร่วมแข่งขันและชมผลงานนักเรียน/ครู

            - ดำเนินงานตามปฏิทิน โดยเริ่มการคัดเลือกนักเรียนตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งของแต่ละสายชั้นอนุบาล 1 – 3 ที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขัน โดยมีกิจกรรม ดังนี้- อนุบาล 1 กิจกรรมวาดภาพระบายสี

- อนุบาล 2 กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ

- อนุบาล 3 กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ,กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง ,กิจกรรม Robot ,กิจกรรม English for Kids  

            - ดำเนินงานวันวิชาการ

6.10.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 3

6.10.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมวันวิชาการ          

6.10.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวันวิชาการ          

6.10.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 กิจกรรมวันวิชาการ
- 6.10 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 19 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนกำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมวันวิชาการในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- 6.10 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep