กำหนดการ

วันที่ 19 มีนาคม 2563

ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-14.00 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.8 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.2.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.2.8.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

6.2.8.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.8.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

6.2.8.5 ดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot

- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2, 3

- แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นอนุบาล 2, 3

            - ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร

            - ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล

6.2.8.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

6.2.8.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.2.8.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.2.8.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.8 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี
- 6.2.8 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 มี.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 19 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- รับการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- รับการนิทเศ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- จัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.พ. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 ก.พ. 2564)
- รับการ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ก.พ. 2564)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 19 ก.พ. 2564)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- 6.2.8 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep