กำหนดการ

วันที่ 2 มีนาคม 2563

6.2.5 กิจกรรม English is fun

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.5 กิจกรรม English is fun

6.2.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun 

6.2.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรม English is fun ครั้งที่ 1

6.2.5.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 

6.2.5.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรม English is fun ครั้งที่ 2

6.2.5.5 ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ sight words และ just speak out ให้กับคณะครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้างานหลักสูตรสายชั้นอนุบาล 1-3 

         - ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out และ  sight words 

         - ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ใช้หนังสือ just speak out และ หนังสือ sight words ให้ใช้ฝึกอ่านที่บ้านและโรงเรียน   

         - ดำเนินการทำเกียรติบัตรและซื้อของรางวัล  

         - แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนอนุบาล 3 

         - แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนอนุบาล 1-2 

         - ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 

6.2.5.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม English is fun ครั้งที่ 3

6.2.5.7 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 

6.2.5.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน English is fun

6.2.5.9 นำสรุปผลการประเมิน และขัอเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.5 กิจกรรม English is fun
- 6.2.5 กิจกรรม English is fun (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินการกิจกรรมEnglish is fun (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม English is fun ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม English is fun ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ Just speak out และหนังสือ sight word ให้กับคณะครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้าสายชั้นอนุบาล (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word (วันที่ 11 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม English is fun ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล2- 3 ใช้หนังสือ just speak out และ simple sight word ใช้ฝึกอ่านผ่านคลิป youtube (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม English is fun ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม English is fun ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 (วันที่ 3 ก.พ. 2564)
- ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 ก.พ. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม English is fun ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล 1-3 (วันที่ 19 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม English is fun ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรม English is fun (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- 6.2.5 กิจกรรม English is fun (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep