กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2564

6.2.3 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.3 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย

6.2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย

6.2.3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 1

6.2.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.3.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 2

6.2.3.5  ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

1) ภาคเรียนที่ 1

2) ภาคเรียนที่ 2.

6.2.3.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 3

6.2.3.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย

6.2.3.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย

6.2.3.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.3 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
- 6.2.3 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม กาดมั่วตั๋วน้อยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม กาดมั่วตั๋วน้อยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม กาดมั่วตั๋วน้อยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยร่วมกับกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม กาดมั่วตั๋วน้อยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 มี.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- 6.2.3 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- นำผลการประเมินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep