กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2564

6.2 จัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย 6.2.1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 จัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย 6.2.1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่ 1

6.2.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่ 2

6.2.1.5 ดำเนินการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรม

- อนุบาล 1 ทุกวันอังคารของทุกสิ้นเดือน

- อนุบาล 2 ทุกวันศุกร์ของทุกสิ้นเดือน

  - อนุบาล 3 ทุกวันศุกร์ของทุกสิ้นเดือนและติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการและหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

       ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรม

1) ภาคเรียนที่ 1

2) ภาคเรียนที่ 2

       ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program

6.2.1.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่ 3

6.2.1.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.1.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.1.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 จัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย 6.2.1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
- 6.2 จัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย 6.2.1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งครั้งที่ 2 (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- แข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike @LANNA Cross Country (วันที่ 16 ส.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- การแข่งขัน Strider Racing & Adventure Zone @ Central Plaza Rama II 2019 (วันที่ 6 ก.ย. 2563)
- รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (วันที่ 11 ต.ค. 2563)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันจักรยานทรงตัว CMRB สนามที่4 LANNA CROSS COUNTRY (วันที่ 15 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike CUP2020 #5 (วันที่ 21 พ.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- รางวัลการแข่งขันเทควันโด Jampha Championship by Baile Taekwondo Lamphun 2020 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 29 พ.ย. 2563)
- เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ ชมการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย (วันที่ 16 ธ.ค. 2563)
- แข่งขันกิจกรรมเปิดกล่องชอล์กปีที่ 18 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- แข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ที่โรงเรียนวิชชานารีและโรงเรียนพินิจวิทยา (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัติพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่งฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 มี.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งครั้งที่ 3 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- 6.2 จัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย 6.2.1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep