กำหนดการ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียน

6.4.1 ศึกษาข้อมูล สถิติการใช้วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ทำความสะอาด และวางแผนการจัดซื้อ 

6.4.2 ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์           

6.4.3 ทำการจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 

6.4.4 สรุปผล ติดตามประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียน
- 6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- มอบเจลล้างมือให้กับหัวหน้าสายทุกระดับ (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (วันที่ 29 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep