กำหนดการ

วันที่ 7 มีนาคม 2563

ประชุมสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ประเมินความพร้อม นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน และทดสอบความพร้อมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และ สอบวัดความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ปลาย

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-12.00

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง นักเรียน และทดสอบความพร้อม สอบวัดความรู้นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องพักครู ป.1)
07.30-12.00

ประชุมสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน และประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2563

 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานรับนักเรียน

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานรับนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4

-  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่

-  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปโรงเรียน ขึ้นป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ ประสานงานศูนย์เด็กเล็ก/สถานที่ต่างๆ กำหนดวันเวลา และรายละเอียดที่จะไปประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์

-  จำหน่ายใบสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอน CEP และSmart Tech

 -  รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปฐมวัย

-   รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4

-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย

-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ป.1 และสอบดความรู้ ม.1 ม.4

-   ประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ระดับชั้นปฐมวัย

-   ประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ป.1

สอบวัดความรู้ ม.1 ม.4

-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย

-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ป.1 และสอบวัดความรู้

-   มอบตัวนักเรียนในระดับปฐมวัย

-   มอบตัวนักเรียนในระดับ ป.1 ม.1 ม.4

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4
- 6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานรับนักเรียน (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความพร้อมระดับปฐมวัย (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนใหม่ (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ประชุมกลุ่มย่อยการเตรียมความพร้อมการจำหน่ายสินค้าในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประชุมผู้ปกครอง CEP อ.1 ขึ้น อ.2 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประเมินความพร้อมนักเรียนชั้น อ.1 เข้าเรียนชั้น อ.2 ห้องเรียน Cep ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 11.05-11.55 และประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14.40-15.30 น. (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนต่อ สอบรอบภายใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- ประชุมผู้ปกครอง เวลา 14.30-15.30 น. แจกจดหมายการเรียนต่อ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- รวมรวมและสรุปจำนวนนักเรียนยืนยันเรียนต่อ ชั้น อนุบาล 3 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14.30-15.30 น.แจกกำหนดการมอบตัว และสอบข้อเขียนนักเรียนมองสอบภายใน ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ส่งหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น เนอสเซอรี่ ,อ.3 เรื่องยืนยันและแจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้น อ.1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน (รอบสอบภายใน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น อ.2 ห้อง Cep ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- ประชุมผู้ปกครองและประเมินความพร้อมระดับชั้นปฐมวัย (วันที่ 5 ม.ค. 2563)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น เนอสเซอรี่ ชึ้น อ.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.2 ห้อง Cep ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 ห้องปกติ และห้อง Cep (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น เนอสเซอรี่ ชึ้น อ.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเลื่อนชั้นเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเลื่อนชั้นเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ป.4 SMT ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควต้า และประเภทสอบรอบ-ภายใน (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.1 ทั้ง 2 ห้อง ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.1 ทั้ง 2 ห้อง ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ประกาศผลประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3 (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3 (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- ประชุมสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ประเมินความพร้อม นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน และทดสอบความพร้อมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และ สอบวัดความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ปลาย (วันที่ 7 มี.ค. 2563)
- ประกาศผลlสอบนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ทกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 13 มี.ค. 2563)
- 6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานรับนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep