กำหนดการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2(ชาย)ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 63

สถานที่ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กิจกรรมฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2(ชาย)  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 32
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ส่งเสริม ติดตาม นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางปฏิบัติของวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนักศึกษาวิชาทหาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep