กำหนดการ

วันที่ 10 มีนาคม 2563

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 2

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-12.10

นำเสนอหน่วยการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะในรูปแบบ Active Learning

สาระภาษาไทย/สาระวิทยาศาสตร์/สาระคณิตศาสตร์/สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/สาระการงานอาชีพ/สาระสุขศึกษา พลศึกษา/สาระศิลปะ

 อาคารสุวรรณสมโภช
13.00-13.30

สาระภาษาต่างประเทศนำเสนอ

 หอประชุมอาคารสุวรรณสมโภช
13.30-14.30 การวิเคราะห์ใบงานที่ 2 กำหนดและเชื่อมโยงสมรรถนะแต่ละกลุ่มสาระในระดับชั้นเดียวกัน  อาคารสุวรรณสมโภช
14.45-16.00

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบกิจกรรม Lesson Learn เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะในรูปแบบ Active Learning

 แยกกลุ่มสาระตามตาราง/กำหนดการที่แนบมา
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

4.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน

4.2 กิจกรรมสรุปสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน

4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

4.4 กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1 (วันที่ 5 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2 (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 3 (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SMART Tech ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SMART Tech ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 3 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 29 พ.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตรและการสอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep