กำหนดการ

วันที่ 23 มกราคม 2563

การแข่งขันทักษะภาษาจีนและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

สถานที่ โรงเรียนมัธยมวิทยา

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00 ลงทะเบียน  โรงเรียนมัธยมวิทยา
09.00-12.00 แข่งขันทักษะภาษาจีนและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน  โรงเรียนมัธยมวิทยา
12.00-- ประกาศผลการแข่งขัน  โรงเรียนมัธยมวิทยา
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้ฝึกและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
     
 • ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (P)

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฎิทินกิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (P)

6.3.3 จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (P)

6.3.4 ดำเนินงานตามปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (D)

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (C)

6.3.6 สรุปการดำเนินงาน และจัดทำรายงานกิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(C)

6.3.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- 6.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- การแข่งขันทักษะภาษาจีนและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- 6.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep