กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2563

CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3

สถานที่ Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai

เวลา กิจกรรม สถานที่
06.30-08.30 Depart from ACL to Chiangmai  Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai
08.30-09.00 Opening ceremony  Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai
09.00-10.00 First station: Exploring the forest in the Canopy Walk area  Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai
10.00-11.30 Second station: Glasshouse Complex  Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai
11.30-12.30 Lunch break  Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai
12.30-13.30 Third station: National Science museum  Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai
13.30-14.30 Fourth station: Removing insectivorous plants from tissue culture bottles  Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai
14.30-15.30 Fifth station: Fungi Trichoderma culture used to control pests  Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai
15.30-16.00 Summary/Closing ceremony  Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai
16.30-- Ckeck in at Rinrada resort  Rinrada Resort, Mae Rim Chiangmai
16.30-18.00 Leisure time and preparing for night activity  Rinrada Resort, Mae Rim Chiangmai
18.00-19.00 Dinner  Rinrada Resort, Mae Rim Chiangmai
19.15-21.00 Night activities (CEP kids TV Channel- Breaking News: The world is on fire! Save the forest! (News reporting and role-playing about the forest or environmental problem around the world)))  Rinrada Resort, Mae Rim Chiangmai
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (P)

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (P)

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (P)

6.3.4 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (D)

     6.3.4.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน Cambridge

     6.3.4.2 กิจกรรม Moral Lesson from daily life

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (C)

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (C)

6.3.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.4 - ม.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3 (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3 (วันที่ 26 ม.ค. 2563)
- CEP Educational Trip Primary 1-4 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : โครงการ CEP


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep