กำหนดการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกแนวคิดสะเต็มศึกษา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.30 นักเรียน SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกแนวคิดสะเต็มศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP

6.5.1  แต่งตั้งผูรับผิดขอบโครงการ

6.5.2  ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโครงการ

6.5.3  กำกับติดตามการดำเนินงานการพัฒนาโครงการและการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพบรรลุตามเป้าหมาย

6.5.4  นิเทศกำกับติดตามการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอน การวัดประเมินผลของครูในโครงการ

6.5.6  ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.5.7 นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP
- 6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกแนวคิดสะเต็มศึกษา (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- 6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep