กำหนดการ

วันที่ 15 มกราคม 2563

จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับมัธยม

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยม  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานการเงิน

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การเงิน (P)

6.1.2 ศึกษาข้อมูล  ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงานการเงิน (P)

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการเงิน P)

 6.1.4 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการเงิน   (D)

 - รับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

 - รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562

- จัดทำใบสรุปรายรับประจำวันและตรวจนับเงินหน้าเคาเตอร์

- จัดทำสรุปการรับเงินแต่ละกิจกรรม และรายงานการเงินและนำเงินสดรับส่งผู้ตรวจรับเงินเพื่อตรวจสอบและนำส่งธนาคารต่อไป

- ติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระ และทำรายงานสรุปเป็นปัจจุบัน

- ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งหมด

- จ่ายเงินสดและเช็คที่เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งหมด

- ตรวจสอบเช็คเปล่าคงเหลือ

- นำใบขอซื้อเช็คให้ผู้อำนวยการลงนาม

- ส่งใบขอซื้อเช็คให้กับธนาคารกรุงไทย

- จ่ายเงินค่าเช็คเปล่าให้กับธนาคารกรุงไทย

- จ่ายเงินสดย่อยของโรงเรียนสรุปบันทึก, เบิกชดเชยเงินสดย่อยให้เป็นปัจจุบัน

- จ่ายเช็คและสรุปการจ่ายเช็คประจำวัน

- จัดทำทะเบียนคุมเช็ค

- ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร และเช็คตัดบัญชีธนาคาร

- ตรวจเอกสารรับเงินประจำวัน และตรวจนับเงินส่งธนาคาร

-  ตรวจนับเงินสดย่อยและเงินรับคงเหลือประจำวันพร้อมเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

- ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลด้านการเงินให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง

- จัดทำเอกสารการขอกู้เงินและบัญชีเงินฝากสวัสดิการพนักงาน

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการเงิน  (C)

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานการเงิน  (C)

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน งานการเงิน  และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานการเงิน
- 6.1 งานการเงิน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับอนุบาล-ประถม (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับมัธยม (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- ออกจดหมายแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ออกจดหมายแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ออกจดหมายแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 3 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- ออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- ออกจดหมายแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/ 2562 (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับมัธยม (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- ออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 6.1 งานการเงิน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานการเงิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานการเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep