กำหนดการ

วันที่ 7 มกราคม 2563

ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิจกรรมวัน Charity Night

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-14.00

ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิจกรรมวัน Charity Night

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรม Charity Night 2019

6.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.11.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.11.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.11.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Charity Night 2019 (D)

6.11.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.11.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.11.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 กิจกรรม Charity Night 2019
- 6.11 กิจกรรม Charity Night 2019 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องงานวัน ACL CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแสดง กิจกรรมวัน Charity Night (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิจกรรมวัน Charity Night (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องงานวัน ACL CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายการแสดง กิจกรรม ACL Charity Night (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- บริษัทภายนอก มานำเสนอชุดเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรมวัน ACL Charity Night (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- ดำเนินงานกิจกรรม ACL Charity Night ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก) (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- ดำเนินงานกิจกรรม ACL Charity Night ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง) (วันที่ 8 ก.พ. 2563)
- 6.11 กิจกรรม Charity Night 2019 (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep