กำหนดการ

วันที่ 6 มกราคม 2563

ชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเด็ก และวันครู

สถานที่ อาคารอำนวยการหลุยส์มารี ห้องทำงานท่านผู้อำนวยการ

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-11.00

ชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู

 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรมวันเด็ก

6.10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.10.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.10.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.10.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวันเด็ก (D)

6.10.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.10.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.10.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 กิจกรรมวันเด็ก
- 6.10 กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเด็ก และวันครู (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- ประขุมคณะกรรมการงานวันเด้ก (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเด็ก วันครู (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- 6.10 กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep