กำหนดการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.30-17.30 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.9.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.9.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 (D)

6.9.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.9.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.9.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019
- 6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเร ื่องการจัดงานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมการแลกของขวัญของนักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- ดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- 6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep