กำหนดการ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

กำหนดการวจนพิธีกรรม เสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส

สถานที่ ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต))

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.40-08.00 นักเรียนและคณะครู พร้อมกัน ณ บริเวณถ้ำพระกุมารและต้นคริสตมาส  ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต))
08.10-09.15

ขบวนพระสงฆ์ / ผู้ร่วมบริหาร มาถึงบริเวณพิธี
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ
- พิธีกรกล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของเทศกาลคริสต์มาส และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- ตัวแทนนักเรียนอ่านความหมายของถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาส (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
- วจนพิธีกรรม / เสกถ้ำ (โดยบาทหลวงอันเดรส ฟิลิเป้เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกลำปาง)
- ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญทำพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส
- การแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษา / นักร้องประสานเสียง
- ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแห่งประธานในพิธี
- บันทึกภาพร่วมกัน

 ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต))
09.15-- เสร็จพิธี นักเรียนขึ้นเรียนตามปกติ  ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต))
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9กิจกรรมเปิดเทศกาลคริสตมาส

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.9.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

6.9.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 

6.9.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม             

- พิธีเสกถ้ำพระกุมาร            

6.9.5 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน         

6.9.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา

ในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9กิจกรรมเปิดเทศกาลคริสตมาส
- 6.9กิจกรรมเปิดเทศกาลคริสตมาส (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- กำหนดการวจนพิธีกรรม เสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- 6.9กิจกรรมเปิดเทศกาลคริสตมาส (วันที่ 27 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep