กำหนดการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมฝึกภาคสนาม

สถานที่ ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กิจกรรมฝึกภาคสนาม ปี 2 ชาย  ณ สนามฝึกมทบ.32 จ.ลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม

10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม

6.1.1 รับนโยบาลจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

6.1.2 แจ้งนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยววัน เวลาในการฝึกอบรมภาคสนาม

-ปี 3 ชายผลัดที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2663

-ปี 3 หญิงผลัดที่ 4 ระหว่างวันที่  3-5 กุมภาพันธ์ 2563

-ปี 2 หญิงผลัดที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563

-ปี 2 ชายผลัดที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563

6.1.3 ทำตามปฏทินที่วางไว้

6.1.4 ติดตามการเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

6.1.5 สรุปผลประเมินเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม
- 6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 8 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- 6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (วันที่ 15 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมฝึกภาคสนาม (วันที่ 15 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ส่งเสริม ติดตาม นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางปฏิบัติของวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep