กำหนดการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.30-16.30 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62)

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.7.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.7.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ  (D)

6.7.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.7.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.7.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62)
- 6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 23 พ.ย. 2562)
- เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- จัดพิธีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- 6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep