กำหนดการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมฑูตสวรรค์แห่งต้นคริสตมาส

สถานที่ ศูนย์แม่พระแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กิจกรรมมอบของขวัญ  ศูนย์แม่พระแห่งสันติภาพแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ล.ลำปาวง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม

6.11.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2561     

6.11.2 วางแผนในการดำเนินงาน           

6.11.3 ประชุมทีมงานอภิบาล และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

6.11.4 ดำเนินกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม

             -  กิจกรรมอบรมคุณธรรม ป.1- ม.6

             -   กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

             -   กิจกรรมเติมฝันปันน้ำใจ

6.11.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

6.11.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม
- 6.11 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมฑูตสวรรค์แห่งต้นคริสตมาส (วันที่ 30 พ.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.11 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep