กำหนดการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส จังหวัดลำปาง

สถานที่ ช่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.00-20.00 นักเรียนชุมนุม Cosplay เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส จังหวัดลำปาง"  ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1. การสำรวจกิจกรรมชุมนุมที่จะจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2562

      6.1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานชุมนุม

      6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

      6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

              - สำรวจประเภทกิจกรรมชุมนุมที่จะจัดขึ้นในแต่ละภาคการศึกษา

               -วางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมชุมในแต่ละระดับชั้น  

               - ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากครูผู้สอน

                  ที่ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมชุมนุม

               - ทำการบันทึกข้อมูลกิจกรรมที่เก็บรวบรวมได้

               - ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดหมวดหมู่กิจกรรมชุมนุม

   6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม

   6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

   6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

    6.1.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

   

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1. การสำรวจกิจกรรมชุมนุมที่จะจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2562
- 6.1. การสำรวจกิจกรรมชุมนุมที่จะจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส จังหวัดลำปาง (วันที่ 16 พ.ย. 2562)
- 6.1. การสำรวจกิจกรรมชุมนุมที่จะจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและการบริการด้านงานชุมนุมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานชุมนุม)

โครงการ :


หน่วยงาน : งานชุมนุม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep