กำหนดการ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-08.20

นักเรียนลงทะเบียนที่ห้องเรียน

 อาคารเซนต์แมรี่
08.20-08.50

นักเรียนเดินแถวเข้าหอประชุมสุวรรณสมโภช

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
09.00-10.00

ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการประธานพิธีเดินทางมาถึงหอประชุมสุวรรณสมโภช-  ประธานจุดเทียนบูชา- นักเรียนสวดมนต์ภาวนาภาษาอังกฤษ- มิสศิริพร ปิยะตระกูล หัวหน้างานวิชาการฝ่ายปฐมวัย ประธานจัดงานกล่าวรายงาน- ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร- นักเรียนกล่าวคำปณิธานของโรงเรียน- นักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก ภาษาไทย คำเมือง และภาษาอังกฤษ- การแสดงชุด Reach for the star ของนักเรียน CEP. K. 2A , K. 2B- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท - เสร็จพิธี

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
10.00-11.00

 ผู้บริหาร คุณครูถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1-7 บนเวทีหอประชุมสุวรรณสมโภช

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย

6.16.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อย ( P )

6.16.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม ( P )

6.16.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ( P )

6.16.4 วางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายเชิญประธาน การตกแต่งสถานที่ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วุฒิบัตรนักเรียน ( D )

6.16.5 ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย ( D )

6.16.6 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ( C )

6.16.7 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน( C )

6.16.8 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
- 6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 1และห้อง 2 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 3 และ ห้อง 4 (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 5 (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 6 และห้อง 7 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 ก.พ. 2563)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 มี.ค. 2563)
- ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- 6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep