กำหนดการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  ห้องงานโภชนาการ
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 การจำหน่ายสินค้า

6.8.1   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ( P )    

6.8.2  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม ( P )

6.8.3  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ( P )

6.8.4  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจรรมงานโภชนาการ (  D )

6.8.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ( C )

6.8.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน ( C )

6.8.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 การจำหน่ายสินค้า
- 6.8 การจำหน่ายสินค้า (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- 6.8 การจำหน่ายสินค้า (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโภชนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep