กำหนดการ

วันที่ 8 เมษายน 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวัดและประเมินผล ( P )

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม ( P )

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ( P )

6.4.4 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ( D )

       - จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน,บันทึกพัฒนาการนักเรียน

       - ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในการประเมินนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1

       - ประเมินตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ

      - ประเมินพัฒนาการนักเรียน

      - ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการ

ภาคเรียนที่ 2

      - ประเมินตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ

      - ประเมินพัฒนาการนักเรียน

      - ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการ

      - ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆด้าน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน ( C )

6.6.6 สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานกิจกรรมวัดและประเมินผล ( C )

6.7.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในระดับเนอสเซอรี่ถึงอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในการประเมินนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรามูลนิธิฯภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ประเมินทักษะพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาไทยนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- การสอบวัดคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- การสอบวัดคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาไทยนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- สรุปผลและจัดทำรายงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินงานวัดผลและประเมิน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep