กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ศึกษาข้อมูล ประชุมชี้้แจงการดำเนินงานเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-14.00

ประชุมชี้้แจงการดำเนินงานเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม 

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานบัญชี-งบประมาณ

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานบัญชี-งบประมาณ (p) 

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมชี้้แจงการดำเนินงานเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P) (ประชุมเป็นประจำทุกเดือน)

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P) 

6.1.4 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม งานบัญชี - งบประมาณ (D)

- ร่วมวางแผนรวบรวมจัดทำงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ

- กำหนดรหัสแผนงาน/โครงการ กิจกรรม  (เริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-10 ก.พ.63)

- ตรวจสอบ บันทึก และรายงานการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ (เริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-30 เม.ย.63)

- คำนวณประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำและตรวจเช็คงบประมาณ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี (เริ่มจัดทำตั้งแตวันที่ 16 พ.ค.-30 เม.ย.63)

- จัดทำเงินเดือนครู เงินเดือนครูต่างชาติ เงินเดือนคณะภราดา และเงินเดือนคนงาน (จัดทำเป็นประจำทุกวันที่ 25 ของเดือน)

- จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (จัดทำเป็นประจำทุกวันที่ 1 - 15 ของเดือนถัดไป)

- บันทึกเงินกู้กองทุนสงเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์พร้อมจัดพิมพ์ใบชำระเงินนำส่งธนาคาร (จัดทำเป็นประจำทุกวันที่ 25 ของเดือน)

- นำส่งเงินกู้ธนาคารต่าง ๆ (นำส่งเงินกู้เป็นประจำทุกวันที่ 26-31  ของเดือน)

- บันทึกเงินเดือนครูในโปรแกรม PSIS (จัดทำเป็นประจำทุกวันที่ 25 ของเดือน)

- บันทึกข้อมูลพร้อมจัดทำเอกสารจ่ายเงินสมทบ 3% ผ่านระบบออนไลน์ (จัดทำเป็นประจำทุกวันที่ 25 ของเดือน)

- สรุปภาษีประจำปี ภงด.1 ก.ยื่นกรมสรรพากร (เริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63-28 ก.พ.63)

 - วางแผนกำหนดตารางงานจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน (เริ่มจัดทำวันที่ 16 พ.ค.-30 เม.ย.63)

- จัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน (เริ่มจัดทำบัญชีเป็นประจำเดือนตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.62-30 เม.ย.63)

- รายงานการเงินรายไตรมาส (เริ่มจัดทำรายงานการเงินรายไตรมาสตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม  - 30 เม.ย.63)

-  ผ่านรายการบัญชีแยกประเภท (เริ่มจัดทำวันที่ 16 พ.ค.-30 เม.ย.63)

- ตรวจสอบเอกสารการรับเงินและจัดทำใบสำคัญรับ (เริ่มจัดทำวันที่ 16 พ.ค.-30 เม.ย.63)

-  ตรวจสอบและจัดทำเอกสารรายการปรับปรุงบัญชีในใบสำคัญทั่วไป (เริ่มจัดทำวันที่ 16 พ.ค.-30 เม.ย.63)

- จัดทำใบสำคัญจ่ายและพิมพ์เช็ค (เริ่มจัดทำ 16 พ.ค.-30 เม.ย.63)

- รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน (รับตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายในปีละ 2 ครั้ง)

- รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกโดยติดต่อบริษัทตรวจสอบบัญชีภายนอกประจำปี (วันที่ 14-16 ตุ.ค.62)

- จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและสืบค้นได้ง่าย (เริ่มจัดทำ 16 พ.ค.-30 เม.ย.63)

6.1.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานบัญชี-งบประมาณ
- 6.1 งานบัญชี-งบประมาณ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานบัญชี-งบประมาณ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมงานบัญชี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- วางแผนกำหนดตารางงานจัดทำบัญชี-งบประมาณและรายงานทางการเงินในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน (เริ่มจัดทำวันที่ 16 พ.ค.-30 เม.ย.63) (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมงานบัญชี-งบประมาณ(16 พ.ค.62-30 เม.ย.63) (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมชี้้แจงการดำเนินงานเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกประจำปี 2562 (วันที่ 14 ต.ค. 2562)
- รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกประจำปี 2562 (วันที่ 15 ต.ค. 2562)
- รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกประจำปี 2562 (วันที่ 16 ต.ค. 2562)
- กำหนดรหัสแผนงาน/โครงการ กิจกรรม (เริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-10 ก.พ.63) (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 6.1 งานบัญชี-งบประมาณ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหาร และบริการด้านงานบัญชี-งบประมาณ การบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มููลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี (งานบัญชี-งบประมาณ)

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบัญชีและงบประมาณ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep