กำหนดการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (C)

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน

6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5 

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P)

6.1.2 ศึกษาข้อมูล  ประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P)

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5(P)

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5  (D)

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5(C)

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5(C)

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
- 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P) (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P) (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P) (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (D) (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (C) (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (C) (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (วันที่ 28 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอนามัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep