กำหนดการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ร่วมประชุมสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ร่วมประชุมสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
- 6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ร่วมประชุมสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- 6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.6

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep