กำหนดการ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/5)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ( P )

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม ( P )

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ( P )

6.2.4 ดำเนินการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ( D )

6.2.5 ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรม ( D )

6.2.6 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ( D )

6.2.7 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ( C )

6.2.8 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน ( C )

6.2.9 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
- 6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 - 3 ที่มีควาสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งฝ่ายปฐมวัยในภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- ดำเนินงการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 -3 ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep