กำหนดการ

วันที่ 3 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-13.40 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ( P )

6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนการจัดกิจกรรม ( P )

6.5.3 จัดทำปฏิทิตปฏิบัติงาน ( P )

6.5.4 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ( D )

- ภาคเรียนที่ 1

- ภาคเรียนที่ 2

6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ  และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ( C )

6.5.6 สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน ( C )

6.5.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
- 6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- เรียนเชิญ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ เป็นเกียรติร่วมงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยในปีต่อไป (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- 6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep