กำหนดการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงาน

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-13.30 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน

6.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน ฝ่ายปฐมวัย ( P )

6.11.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม ( P )

6.11.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ( P )

6.11.4 เริ่มจัดกิจกรรม ปรับปรุง และดูแลแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ( D )

6.11.5 เริ่มจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในช่วงกิจกรรม Morning Program ทุกวันอังคาร ฝ่ายปฐมวัย ( D )

6.11.6 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสมาชิกอาเซียน ผ่านสื่อวีดีทัศน์ โดยจัดคาบเรียนในหน่วยการเรียนอาเซียนน่ารู้ ( D )

6.11.7 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ( C )

6.11.8 สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน( C )

6.11.9 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินนงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน
- 6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- เริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนให้ควา่มรู้เกี่ยวกับอาเซียนในช่วงกิจกรรม Morning Program ทุกวันอังคารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- เริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสมาชิกอาเซียน ผ่านสื่อวีดีทัศน์ ดโยจัดคาบเรียนในหน่วยการเรียนอาเซียนน่ารู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- จัดกิจกรรมวันอาเซียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏบัติกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep