กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2563

นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

สถานที่ อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-11.00 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรม Junior Robotic

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Junior Robotic ( P )

6.13.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนการจัดกิจกรรม ( P )

6.13.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ( P )

6.13.4 ดำเนินการจัดซื้อพื้นยาง โดยผ่านงานจัดซื้อ ( D )

6.13.5 ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ( D )

            - ระดับชั้นอนุบาล 2

            - ระดับชั้นอนุบาล 3

6.13.6 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร ( D )

6.13.7 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ( D )

6.13.8 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ( C )

6.13.9 สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน ( C )

6.13.10 นำสรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 กิจกรรม Junior Robotic
- 6.13 กิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้อพื้นยางกิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.13 กิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep